”Севги” китобидан шеърлар

anankuli-ogaАннақули Нурмаммедов, туркман шоири.

(Шеърлар оригиналда ҳам илова этилмоқда)

Юрак

Кириб кўрганмидинг севги жойина,
Мен сендан сўрайман гулюзли дилдор.
Бахтингни кўрсатган бир ёқут ойна,
Унда сенга бир-бир эртасин айтар.

У-да, бир афсунгар, кўзингни боғлар,
Қўрқмагин у малак бермас қўлини.
Бу ер инсонларни бахт томон чоғлар,
Кўрсатар у адашганлар йўлини.

Эшиги йўқ, тирқиши йўқ бу жойни,
Унга оппа-осон ҳеч кириб бўлмас.
У сени меҳрингга, вафонгга мойил,
Уни олтин калит очиб беролмас.

Мушкулдир фурсатнинг эшигин қоқмоқ,
Гар севгинг чин бўлса,унга бер қўлинг.
У ерга кирилса қийиндир чиқмоқ,
Ол, менинг юрагим, менинг юрагим.

Ашхабат
1978.

 

Yurek

Girip görupmidin Söygi jayyna,
Men senden sorayan gul yuzli dildar.
Bagtyny görkezyän bir yakut ayna,
Onda sana pert-pert geljegin aydar.

Ol yerde gözbagcy gözuni baglap,
Gorkma, al-arwah salmaz alyny.
Ol yer ynsanlara mertlik paylap,
Salgy berer yenislerun yoluny.

Aynasy yok, gapysy yok bu jayyn,
Ona ansat-ansat girip bolanok.
Ol senin mährine wepana mayyl,
Ony altyn acar acyp bilenok.

Gadagan bir pursat gapysyn kakmak,
Eger senin cynyn bolsa, ber elin.
Ona bir girilsa bolanok cykmak,
Ol menin yuregum, menin yuregum.

Ашхабат,
1978.

 

Севгининг сўнгги меваси

Бир кун бошим олиб кетсам дунёдан,
Жой олар қалбимдан орзу хаёлинг.
Ҳар саҳар гул билан ёнимга келсанг,
Кўз ёш тўкиб йиғламагин азизим.

Буюк севгимизнинг сўнгги манзили,
Энг сўнгги меваси дилдир, кутмагин.
Сенинг дардларингни мозор сезмайди,
Сен менинг ёнимга йиғлаб келмагин.

Қабр тошларини ювмасин кўз ёш,
У мени дардимни, ярамни қўзғар,
Агар ғусса чексанг, билмасдан ётиб,
У онда юрагим сени деб йиғлар.

Ашхабат,
23.02.1979

 

Söyginin sonky miwesi

Bir gun basym alyp gitsem dunyäden,
Jaylanar seninem arzuw-hyyalyn.
Her säher gun bilen yanyma gelsen,
Gözyas sacyp aglamagyn ezizim.

Beyik söygimizin sonky cözgudi,
In sonky miwesi däldir tummegim.
Senin ykbalyny mazar cözmedi.
Sen menin yanyma aglap gelmegin.

Mazar daslaryny yuwmasyn gözyas,
Ol menin derdimi, yaramy gozgar.
Eger gussa ceksen, bilmerin yatyp,
O tayda yuregim sen diyip aglar.

Asgabat,
23.02.1979

 

Ёпма деразани

Тўкди булут манглайидан қора тер,
Ёғди ёмғир япроқларга майдалаб.
Боғ бошидан учиб ўтди қора шар,
Ёпма деразани, йиғлайди ойнанг.

Ашхабат,
30.XII.1983

 

Yapma penjirani

Dökdi bulut manlayyndan gara der,
Yagdy yagys yapraklary penjeläp.
Bag basynden ucup gitdi garasar,
Yapma penjiräni, aglayar aynan.

Asgabat,
30.XII.1983

 

Кўр гўзал

Сўз бердингми сўзингда,
Қош учирмай тур гўзал.
Ёнса севги кўзингда,
Сен ўйнатмай юр гўзал.

Севгим дилдан – айтилган,
Tингла, менга сен керак.
Севгим бўлса бетилак,
Юрагимдан ур гўзал.

Ном-нишон йўқ севгингдан,
Қўрқдим айтган сўзингдан,
Юрак бемор ишқингдан,
Эътиборинг бер гўзал.

Еллар зулфинг тарашар,
Бахтим сенга ярашар,
Номалар йўл қарашар,
Бол турмушни қур гўзал.

Кўздан баттар ёқди ноз,
Суйсанг оташсиз ер оз.
Шаҳло кўзинг оч бир оз,
Бўлма яна кўр гўзал!

Қизилоёқ,
1975.

 

Kör gözel

Söz berdinmi sözinde,
Gas oynatmin dur gözel.
Yansa sögy gözunde,
Sen aynatman dur gözel.

Sögi däldir – ayterek,
Dine mana sen serek,
Sözum bolsa biderek,
Yuregimden ur gözel.

Nam-nysan yok söyginden,
Gorkdum sözun beyginden,
Yurek diylen keyginden,
Yeten payym ber gözel.

Semal zulpun darasar,
Bagtym sana yarasar,
Gör, nämeler garasar,
Bal durmusy gör gözel.

Közden beter yakdy näz,
Söysen atassyz yer az,
Huwi gözun ac biraz,
Bolmasana kör gözel!

Gyzylayak,
1975.

 

Гулалак

(Қўшиқ)

Сенга боқсам, ёшлик чоғларга кетдим,
Қарияпман дема, омон Гулалак.
Тоғлик қизни севдим, тоғларга кетдим,
Кечмишингдир минг бир роман, Гулалак.

Дунё охирини бориб кўрган йўқ,
Яхши инсонлардан ўзга эран йўқ,
Баъзан фикрларинг ажойиб тиниқ
Яхши қайдан ёмон бўлар, Гулалак.

Туғилган вақтингда,гуллар очилган,
Онанг гул ғунча деб исмингни қўйган,
Умр бўйи қолиб бўлурми дуркун,
Гуллар нечун бўлар сомон, Гулалак.

Ёрим бўлмоқ учун юракдан севдинг,
Хасталикка асло юз бурма дединг,
Ҳеч қачон ватандан айрилма дердинг,
Сени олиб қочди замон, Гулалак.

Аннақули айтар, кетган келурми?
Эртани бугундан билиб бўлурми,
Букун сўлган, эрта яна кулурми?
Юраклар бир бўлса, чаман Гулалак.

Oксфорд
22.XI.2010

 

Gulälek

(Aydym)

Sana baksam yaslyk caglara gitdim,
Garrap baryan diyme aman, Gulälek.
Dagly gyzy söydum daglara gitdim,
Yasanlaryn mun bir roman, Gulälek.

Dunyänin sonuny gidip gören yok,
Yagsyzadalardan basga eren yok,
Käte aga-gära aklyn erenok,
Yagsy nädip bolar yaman, Gulälek.

Doglan gunun guller gapyna giren,
Enen gul-guncadan adyny beren,
Ömurboyy galyp bolarmy jeren,
Guller nädip bolar saman, Gulälek.

Yara almak ucin yurekden söydun,
Hassalara gayra uzulme diydin,
Hic hacan vatandin ayrylma diydin,
Seni alyp gacdy zaman, Gulälek.

Annaguly diyer giden gelermi,
Geljegi önunden bilip bolarmy,
Bu gun aglan ertir yene gulermi,
Yuwruk bir bolsa caman, Gulälek

Oxford
22.XI.2010

 

Дунё

(Қўшиқ)

Дунёга келибсан қорли кун,
Гуллолалик ёзинг Дунё.
Ўйлансин деб дунёу дун,
Дардга тўла созинг Дунё.

Тиканлидир гул япроғи,
Гулин аро бол қаймоғи,
Ўн капалак – ўн бармоғи,
Гул умринг узайсин Дунё.

Бу турмушда нақдинг бўлсин,
Онанг учун вақтинг бўлсин,
Севги тўла тахтинг бўлсин,
Доим кулсин юзинг Дунё.

Дунё ҳолин англамадинг,
Айтар сўзин тингламадинг,
Сен ҳеч кимга ўхшамадинг,
Бўлдинг мудом ўзинг Дунё.

Бахтинг кулиб, тўйинг бўлсин,
Қизлар жўшсин, ўйин бўлсин,
Оқ орзудек, ўйинг бўлсин,
Меҳр сочсин кўзинг Дунё.

Отанг севар – тоғанг айтсин,
Юзда меҳр – ҳоланг айтсин,
Изингни давом эттирсин,
Сўнгра ўғил-қизинг Дунё.

Абингдон, Англия
23 апрель,2011


Dunya

(Aydym)

Dunya gelipsin garly gun,
Gul-gulälek yazyn Dunyä.
Gineldip dunyän darlygyn,
Könle dolar sazyn Dunyä.

Tikenin gule yalbarmagy,
Gulun ara bal bermegi,
On kebelek – on barmagy,
Gul ömrun owazyn Dunyä.

Bu durmusda nagtyn bolsun,
Enen uchun wagtyn bolsun,
Söygin ömre tagtyn bolsun,
Hergiz gulsun yuzun Dunyä.

Dunyä halyn genlemedin,
Telper sözi dinlemedin,
Sen hic kime menzemedin,
Boldun mydam özun Dunyä.

Bagtyn yaly toyun bolsun,
Gyzlar jossun, oyun bolsun,
Ak arzuwdan öyun bolsun,
Mähir sacsyn közun Dunyä.

Atan sygyr-dogan etsin,
Yurda mähir- howan etsin,
Hunärini dowam etsin,
Songra ogul-gyzyn Dunyä.

Abingdon, Angliya
23-nji Aprel, 2011

Туркман тилидан Саодат Пўлканова таржималари.

www.pulkan.org

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on LinkedIn